คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล