จัดซื้อ/จัดจ้าง ภาครัฐเทศบาลตำบลกุดบาก


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7985 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงวัสดุมุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงวัสดุมุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าวเสียงไร้สายเทศบาลตำบลกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ตามโครงการเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอำเภอกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินรวมค่าขนส่ง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-0615 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2566 สกลนคร ( ยางนอก ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลคำขวัญ และคำขวัญรณรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


@ เทศบาลตำบลกุดบาก