info_outline สถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบล
กุดบาก
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลกุดบาก เลขที่ 293 ถ.สุขาภิบาล 1 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47180 โทรศัพท์ 042-784015


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 310
folder คลังเอกสาร
photo แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file องค์ความรู้เพื่อการพัฒนา Knowledge Management (KM) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file องค์ความรู้เพื่อการพัฒนา Knowledge Management (KM) การบริหารงานเพื่อความโปร่งใส โดย สำนักงาน ป.ป.ช. poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file องค์ความรู้เพื่อการพัฒนา Knowledge Management (KM) คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการของ อปท. โดยวิทยากรสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file องค์ความรู้เพื่อการพัฒนา Knowledge Management (KM) การจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file องค์ความรู้เพื่อการพัฒนา Knowledge Management (KM) คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อมิให้ดำเนินกิจการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของส่วนบุคคลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file องค์ความรู้เพื่อการพัฒนา Knowledge Management (KM) แนวทางการบริหารราชการตามกฎหมาย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
photo แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
photo แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
photo -ร่าง- แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)