info_outline สถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบล
กุดบาก
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลกุดบาก เลขที่ 293 ถ.สุขาภิบาล 1 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47180 โทรศัพท์ 042-784015


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 303
group ฝ่ายคณะผู้บริหาร
นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-5755906
นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-5755906
นายธณกฤษ ดาบพลอ่อน
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 088-5607775
นายธณกฤษ ดาบพลอ่อน
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 088-5607775
นายโอภาส บุญบุตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 082-8720076
นายโอภาส บุญบุตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 082-8720076
นายทรงศักดิ์ ดาบพลอ่อน
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-6180443
นายทรงศักดิ์ ดาบพลอ่อน
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-6180443
นายพิศัก ศรีวงค์ษา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 093-4272652
นายพิศัก ศรีวงค์ษา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 093-4272652
นายประยูร หันประดิษฐ์
ปลัดเทศบาลตำบลกุดบาก
โทร : 081-7397740
นายประยูร หันประดิษฐ์
ปลัดเทศบาลตำบลกุดบาก
โทร : 081-7397740
ผู้บริหารหน่วยงาน
ผู้บริหารองค์กร
นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-5755906
นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-5755906
นายประยูร หันประดิษฐ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-7397740
นายประยูร หันประดิษฐ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-7397740
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน-ประจำปี
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2561-เทศบาลตำบลกุดบาก
folder รายงานผลการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ-ประจำปี-พ-ศ-2561-เทศบาลตำบลกุดบาก
folder แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-ของเทศบาลตำบลกุดบาก-รอบ-12-เดือน
folder แผน ปปช. 5 ปี พ.ศ.2560-2564