ชื่อเรื่อง : ซื้อรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง