ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดบาก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗