ประกาศผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เรื่อง กำหนดให้บริเวณถนนรอบตลาดสดเทศบาลตำบลกุดบาก เป็นสถานที่จัดให้ยานพาหนะเดินรถทางเดียว พ.ศ. ๒๕๖๖