ร่วมต้อนรับการรับมอบสื่อการเรียนการสอน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี จาก ดร.มนูญ ชื่นชม พร้อมคณะ

วันที่ 4 มิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดบาก นำโดย นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก และผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมต้อนรับการรับมอบสื่อการเรียนการสอน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี จาก ดร.มนูญ ชื่นชม พร้อมคณะทำการมอบสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อให้ได้รับการพัฒนาทางด้านความคิด สติปัญญา โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดบาก