โครงสร้างการบริหารงาน ข้าราชการประจำ

โครงสร้างการบริหารงาน ข้าราชการประจำ

นายประยูร หันประดิษฐ์
ปลัดเทศบาลตำบลกุดบาก
โทร : 081-7397740
นางพัสราณี ทนุจันทร์
หน.สำนักปลัดเทศบาล
โทร : 089-5751556

นางสาวจีรนันท์ ดาบลาอำ

ผอ.กองคลัง
โทร : 088-3164605

นายศุภชัย โสมศรีแพง
ผอ.กองช่าง
โทร : 088-7315929
นางสาวอภิญญาพร นังตะลา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
080-1777618

นางสาววนิชยา ถึงนามลี
ผอ.กองการศึกษา
โทร : 093-3258251

จ่าเอก ชูสิทธิ์ ดาบพิมพ์ศรี
จพง.ระปา รักษาราชการแทนผู้ผอ.กองประปา

 

นายนฤนาท ดาบพลอ่อนผอ.กองสวัสดิการสังค
โทร : 098-1586080

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบลกุดบาก

 

โครสร้างเทศบาลตำบลกุดบาก

 

โครงสร้างองค์กร สำนักปลัดเทศบาล

 

โครงสร้างองค์กร กองคลัง

 

โครงสร้างองค์กร กองช่าง

 

โครงสร้างองค์กร กองสาธารณสุขฯ

 

โครงสร้างองค์กรกองการศึกษา

 

โครงสร้างองค์กร กองประปา

 

โครงสร้างองค์กร กองสวัสดิการสังคม