คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลกุดบาก

นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-5755906

นายธณกฤษ ดาบพลอ่อน
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 088-5607775

นายโอภาส บุญบุตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 082-8720076

นายทรงศักดิ์ ดาบพลอ่อน
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-6180443