คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลกุดบาก

นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-5755906

นายธณกฤษ ดาบพลอ่อน
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 088-5607775
 

นายพิศัก ศรีวงค์ษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 093-4272652

นายทรงศักดิ์ ดาบพลอ่อ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-6180443
 

นายโอภาส บุญบุตร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 082-8720076