สมาชิกสภา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดบาก

นายประเกียรติ ดาบพลอ่อน
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดบาก
โทร : 0651090936

นายทินกร พองพรหม
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดบาก
โทร : 0813980733

นายหวานเย็น อามาตย์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดบาก

นายสมัย พองพรหม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดบาก
โทร : 0611683571

นายศุภพงศ์ แสงงาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดบาก
โทร : 0931458253

นายทองชิน ดุลนีย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดบาก
โทร : 0625340424

นายโรจน์เทวัญ ลามคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดบาก
โทร : 0918252592

นายสุรัตน์ ดาบลาอำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดบาก
โทร : 0937916687

นายเฉลิมศักดิ์ ศรีวงษา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดบาก
โทร : 0892791785

นายสงวน หมู่แสนกอ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดบาก
โทร : 0887334292

นายสมศักดิ์ ลามคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดบาก
โทร : 0878663910

นางธัญญารัตน์ ดาบโสมศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดบาก
โทร : 0833277467