สมาชิกสภา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดบาก

นายทินกร พองพรหม
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดบาก
โทร : 0813980733

นายโรจน์เทวัญ ลามคำ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดบาก
โทร : 0918252592

นายหวานเย็น อามาตย์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดบาก

นายสมัย พองพรหม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดบาก
โทร : 0611683571

นายศุภพงศ์ แสงงาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดบาก
โทร : 0931458253

นายทองชิน ดุลนีย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดบาก
โทร : 0625340424

นายประเกียรติ ดาบพลอ่อน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดบาก
โทร : 0651090936

นายสุรัตน์ ดาบลาอำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดบาก
โทร : 0937916687

นายเฉลิมศักดิ์ ศรีวงษา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดบาก
โทร : 0892791785

นายสงวน หมู่แสนกอ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดบาก
โทร : 0887334292

นายสมศักดิ์ ลามคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดบาก
โทร : 0878663910
นางธัญญารัตน์ ดาบโสมศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดบาก
โทร : 0833277467
 

นางพัสราณี ทนุจันทร์
เลขาสภาเทศบาลตำบลกุดบาก
โทร : 0895751556