สำนักปลัด เทศบาลตำบลกุดบาก

สำนักปลัด เทศบาลตำบลกุดบาก

นางพัสราณี ทนุจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 089-5751556
ว่าที่ร้อยตรี สัมฤทธิ์ เศิกศิริ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 087-7717792
นางบุญญิสา ดาบพิมพ์ศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 093-4865419
นายมรกต พองพรหม
นิติกร ชำนาญการ
โทร : 086- 2194024

นายกฤศ ดาบพิมพ์ศรี
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
โทร : 089-8618162

            จ่าเอกทรงยศ ศรีบุรมย์                  เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
              โทร : 098-7429535

            จ่าเอกอัครพล อบเชย                  จ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
              โทร : 098-2965121

นางสุภัตตรา ภูโปร่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 082-8369245