สำนักปลัด เทศบาลตำบลกุดบาก

สำนักปลัด เทศบาลตำบลกุดบาก

นางพัสราณี ทนุจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 089-5751556
ว่าที่ร้อยตรี สัมฤทธิ์ เศิกศิริ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 087-7717792

นายมรกต พองพรหม

นิติกร ชำนาญการ
โทร : 086- 2194024

จ่าเอกอัครพล อบเชย

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
โทร : 0982965121