กองคลัง เทศบาลตำบลกุดบาก

กองคลัง เทศบาลตำบลกุดบาก


นางสาวจีรนันท์ ดาบลาอำ

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 088-3164605

นางพัชราภา เมธาวี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 088-3172316

นางสาวภาวิดา แก้วสนิท

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร : 085-7419090

นางสาวเกษศิรินทร์ จำวงค์ลา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
โทร : 081-7084217

นางสาวนภสร หงษ์สิงห์

เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
โทร : 088-2650823

นางธณภัส ราชครุฑ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
โทร : 096-8324910

นางอัจฉราวดี พองพรหม

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
โทร : 092-6728981
นายภูดิท ดาบพิมพ์ศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 086-8526129