กองช่าง

กองช่าง

นายศุภชัย โสมศรีแพง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 088-7315929

นางมาติกา กรองกาญจนสิริเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานโทร : 0819743122

นายจำลอง กรองกาญจนสิรินายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
โทร : 0817695488

นายประนอม โคตรผาย
ผู้ช่วยช่าง
โทร : 0861035390

นายสิทธิศักดิ์ แก้วบุญใส
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 0879524492