กองช่าง

กองช่าง

นายศุภชัย โสมศรีแพง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 088-7315929


 นางมาติกา กรองกาญจนสิริ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0819743122

นายจำลอง กรองกาญจนสิริ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 โทร : 0817695488

นายโสภณ ดีบุก
นายช่างโยธา
โทร : 0979402432

นายประนอม โคตรผาย
ผู้ช่วยช่าง
โทร : 0861035390

นายสิทธิศักดิ์ แก้วบุญใส
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 0879524492