กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาววนิชยา ถึงนามลี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 093-3258251

นางจารุวรรณ บัวขันธ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 093-4865419

นางซินลา ดาบลาอำ
ครู (คศ.2)

โทร : 0932312670

นางพิดสะนี มะริบู่
ครู (คศ.2)
โทร : 0615231310