หน่วยตรวจสอบภายใน

กองสวัสดิการสังคม

นายนฤนาท ดาบพลอ่อน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 098-1586080

นางนงค์รัก รัตนมาลี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการสังคม
โทร : 0892680791