หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

๑.หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน

๒.หลักเกณฑ์การบรรจุ 1

๓.หลักเกณฑ์การบรรจุ 2

๔.หลักเกณฑ์การบรรจุ 3

๕.หลักเกณฑืการพัฒนาบุคลากร ทต.กุดบาก

๖.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินงานของ พนง.สามัญ ลูกจ้งประจำและพนักงานจ้าง

๗.หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจฯ พนง.ในสังกัด ทต.กุดบาก