แบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือประชาชน

E-services
ระบบบริการประชาชน ONLINE

รายละเอียดการให้บริการดังนี้

1.การขอใช้บริการ (หอประชุม อาคาร สถานที่ เครื่องจักรกล งานบรรเทาสาธารณภัย) ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล
2.การให้คำแนะนำด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ฯของทางราชการ
3.การให้คำปรึกษาแนะนำการขึ้นทะเบียนและการชำระภาษี และการชำระภาษีต่างๆของตำบล
4.การให้บริการด้านการขอไฟฟ้าด้านการเกษตร 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ขอรับบริการ (กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง *)

มีความประสงค์ขอรับบริการเรื่อง