การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ป้ายปลุกจิตสานึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ ในการปฏิเสธการับของขวัญและของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ประจำปีงบประมาณ 2566