กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

– ว่าง –
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

น.ส.อภิญญาพร นังตะลา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
080-1777618

น.ส.อัญญารัตน์ พองพรหม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
086-0687916