กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายไพทูรย์ กุดตะแสง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 098-6157543

น.ส.อภิญญาพร นังตะลา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
080-1777618