มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดบาก 2566

 

ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาฯ

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม