บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดบาก ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดบาก ครั้งแรก เมื่อวันที่

6 พฤษภาคม 2564