บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดบาก สมัยสามัญที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดบาก สมัยสามัญที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564