บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดบาก สมัยสามัญที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดบาก สมัยสามัญที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564