บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดบาก สมัยสามัญที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดบาก สมัยสามัญที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564