บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดบาก สมัยสามัญที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดบาก สมัยสามัญที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564