การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

[embeddoc url=”https://www.kudbak.go.th/wp-content/uploads/2022/02/การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ.pdf” download=”all” viewer=”google”]