ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงอาคารดับเพลิงเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง