เทศบาลตำบลกุดบาก info_outline สถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบล
กุดบาก
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร


แผนการดำเนินงาน
folder แผนดำเนินการประจำปี-พ-ศ-2562
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี-พ-ศ-2562
folder แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2561
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี-ประจำปี-พ-ศ-2560
folder แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี-(พ-ศ-2561-2564)
folder ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
folder ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก-เรื่อง-การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลกุดบาก
folder แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
folder แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
folder รายงานสรุปผลการดำเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563
folder แผนการดำเนินงานประจำปี 2565
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-รอบ-6-เดือน-ประจำปี-พ-ศ-2561
folder ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก-เรื่อง-แจ้งงบแสดงฐานะทางการเงิน-ประจำปีงบประมาณ-2562
folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2561
folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563
folder รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

folder ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ เลขที่ เรื่อง
18 พฤษภาคม 2565 insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 09/2565 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin อ่าน : 2
18 พฤษภาคม 2565 insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่10/2565 โครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนกุดบาก ภูพาน ซอย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin อ่าน : 2
18 พฤษภาคม 2565 insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 11/2565 โครงการขุดลอกลำห้วยกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin อ่าน : 2
18 พฤษภาคม 2565 insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 12/2565 โครงการเสริมผิวจราจรลูกรังซอยแยกจากถนน คสล.สายบ้านบัวกุดบาก บ้านบัวถึงแปลงเกษตรกรรมกุดสะอู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ โดย : admin อ่าน : 2
18 พฤษภาคม 2565 insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 13/2565 โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางลูกรังซอยแยกจากถนนกุดบาก บึงพระเจ้า ถึงสะพาน คสล.นานายเนาว์ โดยวิธีเฉพาะเจ โดย : admin อ่าน : 2
12 พฤษภาคม 2565 insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวจราจรลูกรังซอยแยกจากถนน คสล.สายบ้านกุดบาก บ้านบัว ถึงแปลงเกตรกรรมกุดสะอู้ โดยวิธีเฉพ โดย : admin อ่าน : 5
12 พฤษภาคม 2565 insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล. ข้างถนนกุดบาก ภูพาน ซอย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin อ่าน : 6
12 พฤษภาคม 2565 insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างถนนพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin อ่าน : 6
12 พฤษภาคม 2565 insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางลูกรังซอยแยกจากถนนกุดบากบึงพระเจ้า ถึงสะพาน คสล.นานายเนาว์ โดยวิ โดย : admin อ่าน : 5
12 พฤษภาคม 2565 insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำห้วยกุดบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin อ่าน : 5

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นำโดย นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลกุดบาก และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดบาก ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 [9 พฤษภาคม 2565]
โครงการปลูกต้นไม้ 9 พฤษภาคม 2565 ประจำปี 2565 นำโดยนายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลกุดบาก [9 พฤษภาคม 2565]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดบาก สมัยสามัญที่ 2/2565 วัน จันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดบาก [2 พฤษภาคม 2565]
พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูวินิต สังฆการ (หลวงปู่เกียน) วัดบ้านกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร [25 เมษายน 2565]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up faecbookหน่วยงาน
ผู้บริหารหน่วยงาน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-5755906
นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-5755906
นายประยูร หันประดิษฐ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-7397740
นายประยูร หันประดิษฐ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-7397740
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน-ประจำปี
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2561-เทศบาลตำบลกุดบาก
folder รายงานผลการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ-ประจำปี-พ-ศ-2561-เทศบาลตำบลกุดบาก
folder แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-ของเทศบาลตำบลกุดบาก-รอบ-12-เดือน
folder แผน ปปช. 5 ปี พ.ศ.2560-2564

สถิติ sitemap
วันนี้ 186
สัปดาห์นี้3,133
เดือนนี้14,333
ปีนี้171,996
ทั้งหมด326,792


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กยผ.
19/05/2565
19/05/2565
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]
สน.คท.
19/05/2565
19/05/2565
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กพส.
17/05/2565
19/05/2565
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
กศ.
18/05/2565
19/05/2565
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
18/05/2565
19/05/2565
เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6
กสธ.
17/05/2565
19/05/2565
ขอเรียนเชิญร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ