ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดบาก เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดบาก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖