โครงสร้างฝ่ายการเมือง

โครงสร้างฝ่ายการเมือง

นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก

โทร : 089-5755906

นายธณกฤษ ดาบพลอ่อน
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก

โทร : 088-5607775

นายโอภาส บุญบุตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก

โทร : 082-8720076

นายทรงศักดิ์ ดาบพลอ่อน
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก

โทร : 089-6180443

 

นายพิศัก ศรีวงค์ษา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 093-4272652