แจ้งผลการเปิดซองพิจารณาผลประมูล เก็บ ขน สิ่งปฏิกูล

แจ้งผลการเปิดซองพิจารณาผลประมูล เก็บ ขน สิ่งปฏิกูล