กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการทุจริตของอำเภอกุดบาก ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ภายในเทศบาลตำบลกุดบาก