โครงการปลูกหญ้าแฝก ตามแนวพระราชดำริ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ คันดินลำห้วยกุดตูม บ้านกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร