กองประปา

กองประปา

จ่าเอก ชูสิทธิ์ ดาบพิมพ์ศรี
เจ้าพนักงานประปา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประปา