เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลกุดบากใสสะอาด 2565”

 

 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

 การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 2564

 

 การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 2563

 

 การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 2562