การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 เวทีประชาคมโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการขยะ พร้อมเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศฯ ประจำปี พ.ศ.2565