รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ รอบ 6 เดือน ปี 2566