info_outline สถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบล
กุดบาก
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลกุดบาก เลขที่ 293 ถ.สุขาภิบาล 1 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47180 โทรศัพท์ 042-784015


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 374
group ฝ่ายคณะผู้บริหาร
นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-5755906
นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-5755906
นายธณกฤษ ดาบพลอ่อน
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 088-5607775
นายธณกฤษ ดาบพลอ่อน
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 088-5607775
นายโอภาส บุญบุตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 082-8720076
นายโอภาส บุญบุตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 082-8720076
นายทรงศักดิ์ ดาบพลอ่อน
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-6180443
นายทรงศักดิ์ ดาบพลอ่อน
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-6180443
นายพิศัก ศรีวงค์ษา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 093-4272652
นายพิศัก ศรีวงค์ษา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 093-4272652
นายประยูร หันประดิษฐ์
ปลัดเทศบาลตำบลกุดบาก
โทร : 081-7397740
นายประยูร หันประดิษฐ์
ปลัดเทศบาลตำบลกุดบาก
โทร : 081-7397740
group สภาเทศบาล
นายประเกียรติ ดาบพลอ่อน
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดบาก
โทร : 065-1090936
นายประเกียรติ ดาบพลอ่อน
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดบาก
โทร : 065-1090936
group สำนักปลัด
นางพัสราณี ทนุจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 089-5751556
นางพัสราณี ทนุจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 089-5751556
group กองคลัง
นางสาวจีรนันท์ ดาบลาอำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 088-3164605
นางสาวจีรนันท์ ดาบลาอำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 088-3164605
group กองช่าง
นายศุภชัย โสมศรีแพง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 088-7315929
นายศุภชัย โสมศรีแพง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 088-7315929
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายไพทูรย์ กุดตะแสง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 098-6157543
นายไพทูรย์ กุดตะแสง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 098-6157543
group กองการศึกษา
นางสาววนิชยา ถึงนามลี
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 093-3258251
นางสาววนิชยา ถึงนามลี
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 093-3258251
group กองประปา
จ่าเอก ชูสิทธิ์ ดาบพิมพ์ศรี
เจ้าพนักงานประปา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประปา
จ่าเอก ชูสิทธิ์ ดาบพิมพ์ศรี
เจ้าพนักงานประปา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประปา
group กองสวัสดิการสังคม
นายนฤนาท ดาบพลอ่อน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 098-1586080
นายนฤนาท ดาบพลอ่อน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 098-1586080
ผู้บริหารหน่วยงาน
group ผู้บริหารองค์กร
นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-5755906
นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-5755906
นายประยูร หันประดิษฐ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-7397740
นายประยูร หันประดิษฐ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-7397740
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน-ประจำปี
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2561-เทศบาลตำบลกุดบาก
folder รายงานผลการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ-ประจำปี-พ-ศ-2561-เทศบาลตำบลกุดบาก
folder แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-ของเทศบาลตำบลกุดบาก-รอบ-12-เดือน
folder แผน ปปช. 5 ปี พ.ศ.2560-2564