info_outline สถานที่ติดต่อ
เทศบาลตำบล
กุดบาก
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

 

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลกุดบาก เลขที่ 293 ถ.สุขาภิบาล 1 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47180 โทรศัพท์ 042-784015


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 362
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file คู่มือการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file ตัวอย่างรหัสครุภัณฑ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file คู่มือการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
ผู้บริหารหน่วยงาน
ผู้บริหารองค์กร
นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-5755906
นายพิชัย ดาบพิมพ์ศรี
นายกเทศมนตรีตำบลกุดบาก
โทร : 089-5755906
นายประยูร หันประดิษฐ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-7397740
นายประยูร หันประดิษฐ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-7397740
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน-ประจำปี
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2561-เทศบาลตำบลกุดบาก
folder รายงานผลการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ-ประจำปี-พ-ศ-2561-เทศบาลตำบลกุดบาก
folder แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต-ของเทศบาลตำบลกุดบาก-รอบ-12-เดือน
folder แผน ปปช. 5 ปี พ.ศ.2560-2564